Rozvojový projekt firemnej identity a kultúry – naša vlajková loď

Firemná identita (CI) a firemná kultúra (CC) sa môžu stať konkurenčnou výhodou a súčasne kľúčovým nástrojom riadenia organizácie a vedenia ľudí. Naopak organizácia bez identity a kultúry je menej odolná náhlym zmenám na trhu, nedokáže budovať dlhodobý vzťah so zákazníkmi a zamestnancami, nedokáže tak efektívne riadiť výkony. V komplexnom ponímaní, ktoré je možné a potrebné prispôsobiť konkrétnej situácii a potrebám klienta, projekt zahŕňa štyri fázy:

1. Audit

 • Audit firemnej identity – audit značky, korporátnej komunikácie, služieb a vzťahov s klientmi
 • Audit firemnej kultúry – analýza firemnej kultúry ako štýlu riadenia, analýza identifikačného procesu u zamestnancov, motivácie a spokojnosti, internej komunikácie
 • Personálny audit – definovanie požiadaviek pre pozície, skríning predpokladov u manažérov a ďalších zamestnancov, identifikácia rozvojových potrieb

2. Definovanie Corporate Personality

 • Definovanie základov identity: vízie, poslania, hodnôt
 • Formulovanie kódexu (etického, zamestnaneckého, manažérskeho)
 • Definovanie rozvojových stratégií (ľudské zdroje, riadiace procesy, vzťahy so zákazníkmi)
 • Spracovanie komunikačnej stratégie (externej a internej)

3. Implementačné kroky

 • Optimalizácia manažérskych procesov, štýlu riadenia a vedenia
 • Definovanie a rozvoj kľúčových kompetencií
 • Zavedenie systému výberu a rozvoja zamestnancov
 • Definovanie štandardov správania, komunikácie a výkonov vo vzťahu k externému a internému zákazníkovi
 • Príprava a realizácia rozvojových programov pre manažérov, zamestnancov v styku so zákazníkom a ďalších zamestnancov
 • Riadenie výkonov v rámci hodnotiacich a motivačných systémov
 • Prepojenie rozvojových a motivačných programov
 • Optimalizácia internej komunikácie
 • Prepojenie internej a externej komunikácie

4. Controlling

 • Systém nástrojov pre meranie rozvoja firemnej identity a firemnej kultúry
 • Špecificky napr. meranie úspešnosti implementácie procesov a štandardov, meranie kvality zákazníckych služieb (interne a externe), prieskumy názorov zamestnancov, meranie úspešnosti tréningových programov a pod.