Projekty firemnej kultúry (CC)

  • Komplexný audit firemnej kultúry (CC) – analýza firemnej kultúry ako štýlu riadenia, analýza identifikačného procesu u zamestnancov, motivácie a spokojnosti, internej komunikácie
  • Definovanie vízie firemnej kultúry – zdieľané hodnoty, etický kódex, kódex zamestnanca a manažéra, štandardy správania a komunikácie, cieľové / požadované kľúčové kompetencie organizácie, pozícií, jednotlivcov
  • Definovanie rozvojových stratégií - ľudské zdroje, riadiace procesy, komunikácia, vzťahy so zákazníkmi
  • Implementácia zmien vo firemnej kultúre – vo väzbe na riadenie, vedenie a rozvoj ľudí, cez motivačný systém a performance management, cez ovplyvňovanie postojov zamestnancov a formovanie proaktívnej identifikácie s firmou, cez internú komunikáciu, cez riešenie interkulturálnych rozdielov
  • Opakované merania vnímania CC zamestnancami a manažérmi – prieskumy, workshopy, štruktúrované rozhovory, pozorovania