Stratégia a rozvoj komunikácie (CS)

Komunikácia je zlatou niťou, ktorá sa tiahne tak formovaním, ako aj udržiavaním a rozvojom Firemnej identity. Komunikácia je kľúčovým nástrojom obchodného úspechu a riadenia organizácie. Preto je nevyhnutnou súčasťou portfólia našich služieb.

Komunikácia vytvára externý i interný obraz organizácie - jej imidž i firemnú kultúru. Ovplyvňuje postoje zákazníkov, verejnosti a rovnako postoje zamestnancov. Know-how v oblasti ovplyvnenia postojov je našou silnou stránkou.

V komunikácii sa vždy snažíme o celostný prístup. Pri dosahovaní čiastkových cieľov vždy zohľadňujeme dlhodobé ciele a existujúce východiská pre komunikujúcu organizáciu – externé i interné.

Kombinujeme znalosť teoretických zákonitostí účelnej komunikácie, sociologického a mediálneho pohľadu s poznaním psychologických špecifík a marketingového pohľadu.