Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (HRM&D)

Ľudské zdroje sú popri informačných a telekomunikačných technológiách najprogresívnejšou súčasťou rozvoja organizácií.

Investície do ľudských zdrojov je možné na jednej strane najvýraznejšie znásobovať a na strane druhej nimi čo najdôslednejšie eliminovať riziká strát.

Základom pre efektívne plánovanie rozvoja je definovanie požiadaviek na konkrétne pozície.

Konkrétnym požiadavkám pracovných pozícií musia byť prispôsobené nástroje výberu ľudí, resp. screeningu ich potenciálu. Výber a screening sú východiskom rozvoja každého podniku.

Najefektívnejší rozvoj je ten, ktorý je previazaný na hodnotiaci a motivačný systém firmy. Rozvoj bez merania výsledkov je náhodnou lotériou a finančným hazardom.

Optimálny rozvojový program odráža firemnú identitu a firemnú kultúru organizácie a je vždy úzko previazaný na jej marketingové a obchodné ciele. Interaktívne zapája účastníkov v rovine individuálnej aj tímovej a nekončí odovzdaním know-how, ale spätnou väzbou o úspešnosti implementácie jeho obsahu účastníkmi.