Organizačný rozvoj (OD)

Východiskom organizačného rozvoja sú marketingové a obchodné ciele. Procesy a formy riadenia organizácie sú najúčinnejšie vtedy, keď jednoznačne podporujú cieľovú podobu firemnej identity a firemnej kultúry organizácie. Procesy, ktorým sa v našej konzultačnej práci venujeme, podporujú predovšetkým výkony a postoje manažmentu a zamestnancov. Súčasne zefektívňujú chod organizácie, spoluprácu a komunikáciu v nej. Sú orientované na podporu úspešného obchodu, poskytovania služieb, resp. kontaktu so zákazníkom či produkcie.

Zameriavame sa na:

  • definovanie vízie, hodnôt, kódexov a zosúladenie strategického smerovania organizácie a jej interných riadiacich mechanizmov,
  • funkčnosť manažérskych procesov, štýl riadenia a vedenia,
  • riadenie výkonov v rámci hodnotiacich a motivačných systémov,
  • prepojenie rozvojových a motivačných programov,
  • definovanie a rozvoj kľúčových kompetencií,
  • definovanie štandardov správania, komunikácie a výkonov vo vzťahu k externému a internému zákazníkovi,
  • meranie úspešnosti implementácie definovaných procesov a štandardov, internú a externú komunikáciu