Manažment vzťahov so zákazníkmi (CRM)

Ak sa zaoberáme identitou a kultúrou organizácie, musíme ich vidieť ako prostriedok dosiahnutia úspechu medzi zákazníkmi. Preto umožňujú naše postupy a používané nástroje jednoznačne prepojiť formovanie firemnej kultúry a identity, organizačných procesov a kvality výkonov voči zákazníkom.

Keď riešime problematiku zákazníka, vždy myslíme na externého a interného zákazníka súčasne. Len tak dosiahneme požadovanú kvalitu.