Model konzultačných služieb pre HR

Model vymedzujúci zameranie našich konzultačných služieb

Prečo tak zdôrazňujeme význam identity a kultúry organizácie?

Firemná identita je pre nás vyjadrením osobnosti a charakteru organizácie. Presne definuje, čím a kým chce byť. Ako ju majú vnímať externí partneri, zákazníci, zamestnanci. Neobmedzujeme jej chápanie na oblasť marketingovej komunikácie. Identitu organizácie vnímame ako východisko formovania jej externého obrazu (image) a jej kultúry. Zmysluplné formovanie identity a kultúry musí byť prepojené na poslanie organizácie a jej obchodné ciele, musí jej prinášať pridanú hodnotu. Postup pri organizačných zmenách, pri riadení a rozvoji ľudí, pri príprave a realizácii rozvojových programov je najúčinnejší vtedy, keď reflektuje cieľovú firemnú identitu a využíva ako tmel aktivít firemnú kultúru.