Tímový profil

rýchly a efektívny nástroj pre riadenie a rozvoj Vášho tímu

Kedy po ňom siahnuť? ...keď:

 • riešite systematický rozvoj jednotlivcov a celého tímu;
 • Váš tím oslabujú vzájomné nezhody medzi jeho členmi;
 • vytvárate nový tím, doplňujete ho o nových členov alebo ho chcete naštartovať pre nové ciele;
 • chcete porozumieť, prečo máte pri riadení niektorých ľudí problémy a chcete vedieť ako k nim pristupovať;
 • chcete viesť diskusiu o rozdelení zodpovedností, úloh a kompetenciách jednotlivých členov.

Metóda Garuda Fokus profil - model 4 oblastí zamerania v práci (fokusu)

Kto sme aký typ?

Každý z nás má preferovaný štýl, ako rieši úlohy a pristupuje k rôznym problémom. Niekto zdôrazňuje nové idey a vyhľadáva príležitosti, niekto sa dominantne orientuje na plnenie cieľov.

Porozumenie jednotlivým členom tímu, ich štýlu práce je základným predpokladom plného využitia ich potenciálu na dosiahnutie synergie a zvýšenie výkonu celého tímu. Umožňuje cielený rozvoj jednotlivcov i tímov.

Čo zahŕňa Tímový profil

 • vyplnenie online dotazníkov Garuda Fokus profil všetkými členmi tímu (cca 15 min.);
 • analýzu silných stránok a potenciálnych rizík tímu, vrátane posúdenia preferovaného manažérskeho štýlu a doporučení pre rozvoj tímu;
 • riadený interaktívny workshop tímu (5 - 15 účastníkov) v rozsahu od 4 h, až po komplexný rozvojový program tímu (v obsahu kladieme dôraz na vzájomné poznávanie, riešenie konflikto, resp. prerozdelenie kompetencií a pod.);
 • individuálne výstupy z hodnotenia Fokus profilu pre všetkých členov tímu;
 • možnosť nadefinovať vlastný Ideálny profil tímu.

Nastavte zrkadlo Vášmu tímu

 • Poznajte lepšie členov Vášho tímu a odhalte skryté rezervy Vášho tímu;
 • Zistite, aký majú Vaši kolegovia štýl práce, ako pristupujú k problémom a konfliktom a ako ich riešia;
 • Naučte sa, ako najlepšie využiť potenciál členov Vášho tímu a dosiahnuť synergiu pre vyšší výkon