Profil vzťahov so zákazníkmi

Profil vzťahov so zákazníkmi umožňuje prepojiť rozvoj organizácie a rozvoj ľudí v nej pracujúcich v smere potrieb zákazníka, a teda obchodného úspechu. Len taká firemná kultúra a taký osobný potenciál poskytovateľov služieb, ktoré zodpovedajú očakávaniam a potenciálu zákazníka, sú skutočne účelné. Profil Vzťahov so Zákazníkom mapuje kľúčové oblasti kompetencií firmy a jej zamestnancov tak, ako sú prezentované zákazníkovi, a porovnáva ich s vnímaním a potrebami zákazníka. Vytvára profil vnímaného Vzťahu so Zákazníkmi na strane poskytovateľa i na strane konzumenta služby. Poukazuje na prienik, teda na pochopenie a naplnenie potrieb zákazníka, i na deficity, teda oblasti, kde prienik chýba. Súčasne umožňuje pochopiť súvislosť medzi službami zákazníkovi a osobným, tímovým a organizačným potenciálom firmy. Takáto analýza je návodom pre vysoko cielený rozvoj ľudí a tímov, ale aj pre marketingové rozhodnutia.