Profil firemnej kultúry a klímy

Profil firemnej kultúry a klímy ponúka analýzu kultúry organizácie v zmysle štýlu riadenia tak, ako je vnímaný zamestnancami a manažérmi. Štandardizovaná dotazníková metodika zároveň mapuje firemnú klímu, čím rozumieme spokojnosť/nespokojnosť zamestnancov a manažérov s uplatňovaným štýlom riadenia. Firemná kultúra ako štýl riadenia je popisovaná v troch základných rovinách: ako riadiaca kultúra („Hlava“ - štýl vedenia a prístup k riešeniu problémov), sociálna kultúra („Srdce“ - úroveň vzťahov, tímová práca a komunikácia) a výkonová kultúra („Nohy“ - prístup k výkonom a realizácia rozhodnutí). Aplikácia tejto metodiky je v Armstrong Competence Consulting podporená možnosťou porovnávať výsledky firiem rôznych odvetví a zamerania, založená na dátach od desaťtisícov respondentov v Českej a Slovenskej republike. Ponúkame ako pridanú hodnotu typológiu firemných kultúr a vhodných riešení pre rozvoj želanej firemnej kultúry. Postupne rozširujeme databázu tak, aby umožnila benchmarking na celoeurópskej úrovni. Pracujeme s metodikou v prepojení na obchodné ciele organizácie, na rozvoj identifikácie zamestnancov s organizáciou, v ktorej pracujú, a na podporu proaktívnej motivácie v práci. Ponúkame klientom riešenia využívajúce prednosti prepojenia rozvoja organizácie a rozvoja jednotlivcov a tímov na báze zjednocujúcej koncepcie GARUDA.