Organizační rozvoj (OD)

Východiskem organizačního rozvoje jsou marketingové a obchodní cíle. Procesy a formy řízení organizace jsou nejúčinnější tehdy, když jednoznačně podporují cílovou podobu firemní identity a firemní kultury organizace.

Procesy, kterým se v naší konzultační práci věnujeme, podporují především výkony a postoje managementu a zaměstnanců. Současně zefektivňují chod organizace, spolupráci a komunikaci v ní. Jsou orientovány na podporu úspěšného obchodu, produkce, poskytování služeb, resp. kontaktu se zákazníkem.

Zaměřujeme se na:

  • definování vize, hodnot, kodexů a sladění strategického směrování organizace a jejích interních řídících mechanismů
  • funkčnost manažerských procesů, styl řízení a vedení
  • řízení výkonů v rámci hodnotících a motivačních systémů
  • propojení rozvojových a motivačních programů
  • definování a rozvoj klíčových kompetencí
  • definování standardů chování, komunikace a výkonů ve vztahu k externímu a internímu zákazníkovi
  • měření úspěšnosti implementace definovaných procesů a standardů
  • interní a externí komunikaci